ការបណ្តុះបណ្តាលឆ្លងកាត់

  • Cross Training E360 Series

    ការបណ្តុះបណ្តាលឆ្លងកាត់ស៊េរី E360

    ស៊េរី E360 ផ្តល់នូវវ៉ារ្យ៉ង់ចំនួន 5 សម្រាប់តម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលក្រុមផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីបំពេញតាមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលឆ្លងដែលត្រូវគ្នា។ទល់នឹងជញ្ជាំង នៅជ្រុង ឈរដោយសេរី ឬគ្របដណ្តប់ស្ទូឌីយ៉ូទាំងមូល។ស៊េរី E360 ដែលមានបំរែបំរួលចំនួន 5 អាចផ្តល់នូវវេទិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនក្រុមនៅស្ទើរតែគ្រប់កន្លែង ដោយដើរតួជាជំនួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលក្រុមផ្សេងៗគ្នា។